LİMİTED ŞİRKETLER

LİMİTED ŞİRKETLER

KURULUŞ

ŞUBE AÇILIŞI

MERKEZ NAKLİ

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

HİSSE DEVRİ

HİSSE DEVRİ (VERASETEN)

MÜDÜR ATAMASI

ŞUBE MÜDÜR ATAMASI

ŞUBE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ (AMAÇ KONU, UNVAN)

SERMAYE ARTTIRIMI

SERMAYE AZALTIMI

ACENTELİK TESCİLİ

ACENTELİK FESHİ

OLAĞAN GENEL KURUL

TASFİYEYE GİRİŞ

TASFİYE SONU KAPANIŞ

TASFİYEDEN DÖNÜŞ

ŞUBE KAPANIŞI

BELGELER

KURULUŞ

Limited şirketler en az 10.000,00 TL sermaye ve en az bir(1) ortakla kurulmalıdır. Ortakların koyacakları sermayenin en az 25,00 TL veya bunun katları olması lazımdır. Bir limited şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, şirket sözleşmesinin sicil müdürlüğünce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır.

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Şirket Sözleşmesi (Ticaret Sicili Müdürlüğünce Onaylı 2 Adet)

3) Ortak olmayan Müdürlerin Şirket Ünvanı Altında Atılmış Tescil Talepnamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğünce Onaylı 2 Adet Asıl)

4) Ortak olmayan müdürler kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları (TSY Madde 90/1-c)

5)  Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi 

6) Tüm Ortakların Ve Ortak Olmayan Müdürlerin Kimlik Fotokopisi (2 Adet)

7) Tüm Ortakların Ve Ortak Olmayan Müdürlerin Fotoğrafı (2 Adet)

8) Yabancı Uyruklu Ortak Olması Durumunda Noter Onaylı Tercüme Edilmiş Pasaport Sureti  (1 Adet Asıl - 1 Adet Fotokopi), Vergi Dairesi Potansiyel Görüntüleme Belgesi (-Varsa yabancılara verilen kimlik numarasını gösteren resmi belge fotokopisi (1 adet ) ; adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan eklenmelidir.)

9) Şirket Kuruluş Bildirim Formu (Yalnızca Yabancı Ortak Olması Durumunda Doldurulacaktır) (Kuruluş Bildirim Formundaki Bilgiler Eksiksiz doldurulması gerekir)

10) SGK Mevzuatı Gereği E-Bildirge Alanının Doldurulması Ve E-Sigorta Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüğümüze Verilmesi Gerekmektedir (1 Adet Asıl). Kuruluş Esnasında İşçi Girişi Bildirilmeyecekse E-Bildirge Alanı Doldurulmayacaktır. E-Sigorta İşlemleri İşveren Harici Kişilerce Yapılacaksa Aynı Gün İçerisinde Noterden Alınacak Vekaletname Aslının Ticaret Sicili Müdürlüğümüze Verilmesi Gerekmektedir. 

11) 7/12/1994 Tarihli Ve 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 Uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (C) Bendine Göre Yapılacak Ödemeye Dair  Dekont. (Müdürlüğümüzün Bağlı Olduğu Oda Veznesine Veya Odanın Banka Hesabına Yatılacaktır).

Yabancı Uyruklu Ortak Olması Durumunda Noter Onaylı Tercüme Edilmiş Pasaport Sureti sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi), Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi

12) Ortaklar, Müdürler ve Ortaklar Dışından Şirket Müdürlerinin kimlik fotokopisi (2 adet),

13) Ortaklar, Müdürler ve Ortaklar Dışından Şirket Müdürlerinin Fotoğrafı (2 Adet)

Not:

TTK’nun 623. Maddesine göre en az bir ortağın şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.

* TTK’nun 624. Maddesine göre birden fazla müdür var ise bunlardan birisi Müdürler Kurulu Başkanı olarak seçilmelidir.

Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde;  tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (1 asıl – 1 fotokopi),

Ortak yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde;  

  1. a)İştirak kararı veya vekaletname. Kararın Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde) (Bu kararda veya vekaletnamede  şirkete kurmak için gerekli evrakları imzalamaya ve kurulucak şirkete temsile yetkili kişi belirtilecektir.)b) Yabancı uyruklu tüzel kişinin Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi,
  2. b)Şirketin güncel ; Sicil Özeti. Belgenin Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde)
  3. c) Yabancı uyruklu tüzel kişinin Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi
  4. d)Yabancı uyruklu tüzel kişiliğin temsilcisinin; -Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti  (1 adet asıl - 1 adet fotokopi) -Fotoğrafı (2 adet) -Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi

* Şirkete ayni sermaye konulması durumunda;

  1. a)Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı,
  2. b)Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
  3. c) Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
  4. d)Ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,

ŞUBE AÇILIŞI

1) Dilekçe 2 adet ( Şirketin merkez yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Alınacak Ticaret Sicili Tüzüğünün 120.Maddesine Göre Belge, kuruluş ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin tescil belgeleri ile tüm ticaret sicili gazetelerinin tasdikli sureti.

3) Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi 

4) Şube Açılışına İlişkin İmzaları Noter Onaylı Genel Kurul Kararı  (2 Adet)

5) Şube Müdürü/Müdürlerinin Şube Unvanı Altında Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (2 Adet Asıl). ).(Ticaret Sicili Müdürlüğü Onaylı)

6)  Toplantıda Hazır Bulunanların Listesi ( 1 Asıl – 1 Fotokopi),

7) Şube Müdürünün Kimlik Fotokopisi ( 2 Adet),

8) Şube Müdürünün Fotoğrafı (2 Adet),

9) Çağrılı genel kurullarda gündem kararı (1 asıl – 1 fotokopi)

10) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

MERKEZ NAKLİ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Alınacak Ticaret Sicili Tüzüğünün 111.Maddesine Göre Belge, kuruluş ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin tescil belgeleri ile tüm ticaret sicili gazetelerinin tasdikli sureti.

3) Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi 

4) Merkez Nakline ilişkin Genel Kurul Kararı  (2 Adet Noter onaylı ) 

5) Şirket Müdürü/Müdürlerinin Şirket Unvanı Altında Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (2 Adet Asıl). ).(Ticaret Sicili Müdürlüğü Onaylı)

6) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), 

7) Şirket sözleşmenin değişen maddelerinin yeni şeklini içeren tadil tasarısı ( 3 asıl ) 

8) Ortakların Fotoğrafı (2 Adet), Ortakların kimlik fotokopisi ( 2 Adet),

9) Çağrılı genel kurullarda gündem kararı (1 asıl – 1 fotokopi)

10) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket Yetkilisi Tarafından İmzalı Veya Vekaleten İmzalanmalı Ve Vekaletin Aslı Veya Noter Onaylı Sureti Eklenmelidir.)

2) Genel Kurul Kararı  (2 Adet Noter onaylı ) 

3) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), 

4) Yeni Adresi Gösterir Taahhütname

5) Çağrılı genel kurullarda ltdgundemkararı (1 asıl – 1 fotokopi)

6) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri. 

Not: 

Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin GÜNCEL ADRESİNİ gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır.

HİSSE DEVRİ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket Yetkilisi Tarafından İmzalı Veya Vekaleten İmzalanmalı Ve Vekaletin Aslı Veya Noter Onaylı Sureti Eklenmelidir.)

2) Hisse devrine ilişkin Genel Kurul Kararı  (2 Adet Noter onaylı ) 

3) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi) 

4) Pay Devri Sözleşmesi (2 adet Noter Onaylı)

5) Devir eden ve devir alan ortakların pay defteri ilgili sayfası ile noter onay sayfasının fotokopisi (2 Adet)

6)  Müdür değişikliği varsa; Şirket Müdürü/Müdürlerinin Şirket Unvanı Altında Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (2 Adet Asıl). ).(Ticaret Sicili Müdürlüğü Onaylı)

7) Müdür değişikliği varsa; Ortak olmayan müdürler kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları (TSY Madde 90/1-c)

8) Yeni Ortakların kimlik fotokopisi ( 2 Adet),

9) Yabancı Uyruklu Ortak Olması Durumunda Noter Onaylı Tercüme Edilmiş Pasaport Sureti  (1 Adet Asıl - 1 Adet Fotokopi), Vergi Dairesi Potansiyel Görüntüleme Belgesi (-Varsa yabancılara verilen kimlik numarasını gösteren resmi belge fotokopisi (1 adet ) ; adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan eklenmelidir.)

9) Çağrılı genel kurullarda gündem kararı (1 asıl – 1 fotokopi)

10) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri. 

Not:

* Birden çok ortaklı şirketin ortak sayısı sonradan bire düşerse durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde şirket müdürlerine yazıyla bildirilir. Şirket müdürleri, bildirimin alınması tarihinden itibaren yedi gün içinde, şirketin tek ortaklı bir limited şirket olduğunu, bu tek ortağın adı ve soyadını veya unvanını, kimlik numarasını, yerleşim yerini veya merkezini ve vatandaşlığını ilgili müdürlüğe tescil ettirmekle yükümlüdür(TSY-102-103)

*  Pay devirlerinde; pay adedinin tam sayı olacak şekilde yapılması gerekmektedir. Küsüratlı paylar sisteme işlenenemektedir.

* Çıkan ortak müdür ise müdürlüğü devam etmeyecekse kararda temsil ve ilzam yetkisinin sona erdiği belirtilmelidir.

* TTK’nun 623. Maddesine göre en az bir ortağın şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.TTK’nun 624. Maddesine göre birden fazla müdür var ise bunlardan birisi Müdürler Kurulu Başkanı olarak seçilmelidir.

* Tüzel kişi ortak oluyorsa; Tüzel kişiliğin genel kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği (1 adet asıl), Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

HİSSE DEVRİ (VERASETEN)

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Hisse devrine ilişkin Genel Kurul Kararı  (2 Adet Noter onaylı ) 

3) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi) 

4) Mahkeme Kararı veya mirasçılık belgesi ( aslı veya onaylı)

5) İlgili Varislerin paylarının İşlenmiş Olduğu pay defteri ilgili sayfası ile noter onay sayfasının fotokopisi (2 adet)

6)  Yeni Ortakların kimlik fotokopisi ( 2 Adet),

7)  Müdür değişikliği varsa; Şirket Müdürü/Müdürlerinin Şirket Unvanı Altında Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (2 Adet Asıl). ).(Ticaret Sicili Müdürlüğü Onaylı)

Not:

* İntikal nedeniyle paylar küsüratlı çıkarsa; Pay adetlerinin tam sayı olacak şekilde, küsüratlı payların varisler arasında dağıtılması gerekir.

* Veraset yoluyla 18 yaşından küçükler anne veya baba ile ortak oluyorsa, küçükler için mahkemeden kayyum atama kararı alınmalıdır.

MÜDÜR ATAMASI

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Müdür atamasına ilişkin Genel Kurul Kararı  (2 Adet Noter onaylı ) 

3) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi) 

4)  Şirket Müdürü/Müdürlerinin Şirket Unvanı Altında Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (2 Adet Asıl). ).(Ticaret Sicili Müdürlüğü Onaylı)

5) Çağrılı genel kurullarda gündem kararı (1 asıl – 1 fotokopi)

6) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri 

7) Ortak olmayan müdürlerin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları.

Not:

* TTK’nun 623. Maddesine göre en az bir ortağın şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.

* TTK’nun 624. Maddesine göre birden fazla müdür var ise bunlardan birisi Müdürler Kurulu Başkanı olarak seçilmelidir.

* Ortak dışından atanan şirket müdürü var ise yetki kararında ve imza beyannamesinde ortak dışından atandığına dair bir ibare yer almalıdır.

ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜNE TÜZEL KİŞİ SEÇİLİRSE KARARA;

“-Şirket müdürlüğüne ……….yıl için  ............................................... ticaret adresinde faaliyet gösteren …………………………...………………... ŞİRKETİ (VergiNo:.......; MersisNo:...........................)  seçilmiş olup şirketi her hususta münferiden ahzukabz temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirket müdürlüğüne atanan ……………………………..…………… ŞİRKETİ tarafından, gerçek kişi temsilcisi olarak, . …………………………………………….. adresinde ikamet eden T.C.uyruklu, …………………………….…. T.C. Kimlik no’lu, …………………  ………………… belirlenmiştir.” EKLENMELİDİR.

ŞUBE MÜDÜR ATAMASI

1) Dilekçe 2 adet (Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), 

3) Müdür atamasına ilişkin noter onaylı genel kurul kararı  (2 Adet) 

4) Seçilen Müdürünün Şube ünvanı altına atılmış Tescil Talepnamesi (2 Adet Asıl) (Ticaret Sicili Müdürlüğü Onaylı)

5)  Şube Müdürünün Kimlik fotokopisi ( 2 Adet),

6) Şube Müdürünün Fotoğrafı (1 Adet),

7) Çağrılı genel kurullarda gündem kararı (1 asıl – 1 fotokopi)

8) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri.

ŞUBE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

1) Dilekçe 2 adet (Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), 

3) Unvan Değişikliğine ilişkin noter onaylı genel kurul kararı  (2 Adet) 

4) Şube Müdürünün yeni şube ünvanı altına atılmış Tescil Talepnamesi (2 Adet Asıl). ).(Ticaret Sicili Müdürlüğü Onaylı)

5)  Merkez unvan değişikliği, Birleşme veya nevi değişikliğinin ilan edildiği Sicil gazeteleri veya ilan metinleri.

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ (AMAÇ KONU, UNVAN)

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Şirket sözleşmenin değişen maddelerine ilişkin yeni metni içeren Genel Kurul Kararı  (2 Adet Noter onaylı ) 

3) Şirket sözleşmenin değişen maddelerinin yeni şeklini içeren tadil tasarısı ( 3 asıl ) 

4) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi) 

5)  Unvan Değişikliği Varsa Şirket Müdürü/Müdürlerinin Şirket Unvanı Altında Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (2 Adet Asıl). ).(Ticaret Sicili Müdürlüğü Onaylı)

6) Unvan Değişikliği Var İse Yeni Ünvanı Gösterir Taahhütname,

7) Çağrılı genel kurullarda gündem kararı (1 asıl – 1 fotokopi)

8) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri 

SERMAYE ARTTIRIMI 

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Şirket sözleşmenin değişen maddelerine ilişkin yeni metni içeren Genel Kurul Kararı  (2 Adet Noter onaylı ) 

3) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi) 

4) Sermaye maddesinin yeni metnini içeren tadil tasarısı ( 3 asıl ) 

5) Önceki Sermayenin Ödendiğine Dair YMM Veya SMMM Raporu Ve Müşavire Ait Faaliyet Belgesi Aslı,  (Artırım Durumuna Göre Ek Rapor İstenebilir)

6) Yeni sermayeyi gösterir taahhütname,

7) Çağrılı genel kurullarda gündem kararı (1 asıl – 1 fotokopi)

8) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri 

Not:

* Genel kurulun esas sermayenin artırılması kararı tarihinden itibaren 30 gün içinde müdürlüğe başvurulması gerekmektedir. (TSY.93)

* Ayni sermaye var ise; konulan ayni sermaye ile devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı. - Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı. - Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

SERMAYE AZALTIMI

A- Esas Sermayenin Azaltılması İle Birlikte Eş Zamanlı Olarak Sermaye Artırımı Yapılmaması Halinde Tescil Başvurusunda Müdürlüğe Aşağıdaki Belgeler Verilir (TSY-96):

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Sermayenin azaltılmasına ilişkin şirket müdürleri raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair metni içeren Genel Kurul Kararı (noter onaylı 1asıl – 1 fotokopi)

3) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi) 

4) Şirket sözleşmesinin değişiklikten sonraki yeni duruma uyarlanmış yeni şeklini gösterir tadil tasarısı (3 asıl) 

5) Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir şirket müdürü veya müdürleri tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor (1 asıl- 1 fotokopi) (tescil ve ilan edilir.) 

6) Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin YMM veya SMMM raporu ile müşavirin faaliyet belgesi ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu. ( 1asıl)

7) Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair Sicili Gazetesi örnekleri, 

8) Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri,

9) Çağrılı genel kurullarda gündem kararı (1 asıl – 1 fotokopi)

10) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri 

B- Sermaye, Zararlar Sonucunda Bilançoda Oluşan Bir Açığı Kapatmak Amacıyla Ve Bu Açıklar Oranında Azaltılacak Olursa;

1) Şirket Sözleşmesinde Öngörülen Ek Ödeme Yükümlülüklerinin Tamamen Ödendiğini Gösteren Belge Bu Maddenin Birinci Fıkrasında Belirtilen Belgelere Ek Olarak Müdürlüğe Verilir.

2) Şirket Müdürlerince Alacaklıları Çağırmaktan Ve Bunların Haklarının Ödenmesinden Veya Teminat Alınmasından Vazgeçilmiş Ve Buna İlişkin Müdürler Kurulu Kararı Müdürlüğe İbraz Edilmiş İse Birinci Fıkranın (D) Ve (E) Bentlerinde Belirtilen Belgeler Aranmaz.

Not :

* BİRİNCİ AŞAMADA YALNIZCA ALACAKLILARI DAVET İLANI 3 KEZ YAYINLANMAK ÜZERE GAZETEYE GÖNDERİLİR. BİRER HAFTA ARAYLA YAYINLANAN 3. İLANDAN İKİ AY SONRA SERMAYE AZALTIMI TESCİL VE İLAN EDİLİR.

* Karar alındıktan sonra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılan ilanla 3. ilandan itibaren 2 ay içinde alacaklıların alacaklarını beyan ederek ödeme veya teminat istemeleri bildirilir.

* Sermayenin azaltılması kararını uygulayıp sonuçlandırabilmek için alacakların ödenmesi veya temin olunması gereklidir.

ACENTELİK TESCİLİ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Acentelik Vekaletnamesi (Noter Onaylı 1 asıl 1 fotokopi)

3) Acentelik Sözleşmesi (1 asıl 1 fotokopi)

ACENTELİK FESHİ 

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Acentelik Fesihnamesi (Noter Onaylı 1 asıl 1 fotokopi)

OLAĞAN GENEL KURUL  

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Genel Kurul Kararı  ( Noter onaylı 1asıl-1 fotokopi ) 

3) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi)

4) Çağrılı genel kurullarda gündem kararı (1 asıl – 1 fotokopi)

5) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri 

Not:

* TTK’nun 617. Maddesine göre; Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde yapılır.

 * Yapılan genel kurul toplantısında tescile dayalı bir hususun bulunamaması halinde genel kurul evrakları müdürlümüz dosyasına getirilmesi gerekmektedir. Bilgi amaçlı ticaret sicili dosyasına takılacaktır.

TASFİYEYE GİRİŞ 

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Tasfiye başlangıç Genel Kurul Kararı  (2 Adet Noter onaylı ) 

3) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi) 

4) Tasfiye Memurlarının "Tasfiye Halinde" İbaresi İle Başlayan Şirket Unvanı Altında Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (2 Adet Asıl). ).(Ticaret Sicili Müdürlüğü Onaylı)

5) Tasfiye Memurunun kimlik fotokopisi (2 adet)

6) Alacaklılara çağrı ilanı ( 2 adet) 

7) Tasfiye Ünvanını gösterir ve değişiklik yapıldıysa tasfiye adresini gösterir. Taahhütname

8)Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin görev kabul beyanı

9) Çağrılı genel kurullarda gündem kararı (1 asıl – 1 fotokopi)

10) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri 

Not:

* Tasfiyeye sürecinde yapılan ilanlar ve çağrılara rağmen ulaşılamayan ortaklar ve alacaklılar olursa alacak ve haklarının ödenebilmesi için Tasfiye Memurunca hazırlanan Alacaklılar listesinin sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir.

* Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır (TTK-643; TTK-536)

TASFİYE SONU KAPANIŞ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Tasfiye sonu Genel Kurul Kararı  (2 Adet Noter onaylı ) 

3) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi) 

4) Tasfiye sonu mal beyanı (2 adet - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmalıdır) 

5) Genel Kurul Tarafından Onaylanmış Son Ve Kesin Bilanço (Tasfiye Memuru Bilançonun  Altına  "Şirketin Borcu, Alacağı Ve Devam Eden Davası  Yoktur" İbaresini Yazarak İmzalayacak, Tasfiye Memurunca İmzalanan Ve Genel Kurula Sonulan Bilançoyu Genel Kurul Adına Toplantı Başkanı İmzalayacak) Bilanço İçin Vergi Dairesinden Alınan Damga Vergisi Makbuzu.

6) Çağrılı genel kurullarda gündem kararı (1 asıl – 1 fotokopi)

7) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri 

Not:

* Tasfiye Sonu Kararı; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden 1 yılı tamamladıktan sonra alınabilir.

* Tasfiye sonu tesciline gelirken Şirketin Tasfiye Halinde ünvanı ile çıkarılmış imza sirkülerinin Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir. ( Tasfiye tescili yapıldıktan sonra verilmiş ise aranmayacaktır.)

TASFİYEDEN DÖNÜŞ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Tasfiye başlangıç Genel Kurul Kararı  (2 Adet Noter onaylı ) 

3) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi) 

4) Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor (TTK-643; TTK-548/3)

5) Yeni seçilen Müdürün/Müdürlerin Şirket Unvanı Altında Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (1 Asıl 1 Fotokopi). (2 Adet Asıl). ).(Ticaret Sicili Müdürlüğü Onaylı)

6) Müdürlerin Tasfiye Memurunun kimlik fotokopisi (2 adet)

7) Çağrılı genel kurullarda gündem kararı (1 asıl – 1 fotokopi)

8) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri 

ŞUBE KAPANIŞI 

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Şube kapanışına ilişkin Genel Kurul Kararı  (2 Adet Noter onaylı ) 

3) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi) 

4) Çağrılı genel kurullarda gündem kararı (1 asıl – 1 fotokopi)

5) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

 

 

Yukarı çık.

ODAMIZ

Close