KOOPERATİF İŞLEMLERİ

KOOPERATİF İŞLEMLERİ

KURULUŞ

OLAĞAN GENEL KURUL

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

TASFİYEYE GİRİŞ

TASFİYE SONU KAPANIŞ

KURULUŞ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Ana Sözleşme  (İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğünce ve Sicil Müdürlüğünce onaylanmış ) (2 asıl)

3) İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nün izin yazısı ( aslı)

4) Temsile Yetkili Yönetim Kurulu Üyelerinin Kooperatif Ünvanı Altında Düzenlen Ticaret Sicili Müdürlüğünce Onaylanmış Görevi Kabul Ettiklerine Dair Ünvan Altında İmza Beyannamesi (1 adet asıl - 1 adet fotokopi).

5) Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi 

6) Sermayenin Sermayeni 1/4 ödendiğine dair taahhütname. (Koop Bloke Mektubu)

7) Yönetim Kurulu Üyelerinin fotoğrafı (2 adet)

OLAĞAN GENEL KURUL 

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) ( hazırlanacaktır.)

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (2 Adet Noter onaylı )

3) Gündem-Yönetim Kurulu Kararı (1 asıl 1 fotokopi)

4) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), (vekaleten katılan var ise vekalet belgeleri)

5) Temsile Yetkili Yönetim Kurulu Üyelerinin Kooperatif Ünvanı Altında Düzenlen Ticaret Sicili Müdürlüğünce Onaylanmış Görevi Kabul Ettiklerine Dair Ünvan Altında İmza Beyannamesi (1 adet asıl - 1 adet fotokopi).

6) Bakanlık temsilcisi atama yazısı  (1 asıl)

7) Yönetim kurulu seçimi var ise görev bölümü yetki kararı  (Ticaret Sicili Müdürlüğü Onaylı)

8) Yönetim Kurulu seçimi yapılmış ise yönetim kurulu üyelerinin kimlik fotokopisi,

9) Denetim kurulu seçimi yapılmış ise yönetim kurulu üyelerinin kimlik fotokopisi,

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.)

2) Adres Değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı  (2 Adet Noter onaylı )

3) Taahhütname, 

 

 

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ  

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin Gündem-Yönetim Kurulu Kararı ( 1 asıl 1 fotokopi)

3) Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 Adet Noter onaylı )

4) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (1 asıl)

5) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.

6) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), (vekaleten katılan var ise vekalet belgeleri)

7)  Ana sözleşme tadiline ait bakanlık izin yazısı ( 1 asıl 1 fotokopi)

8) Tadil Metni (3 adet asıl) 

9) Yönetim kurulu seçimi var ise görev bölümü yetki kararı (Ticaret Sicili Müdürlüğü Onaylı)

10) Temsil Yetkisine Sahip Olanların Kooperatif Ünvanı Altında Düzenlenmiş İmza Beyannamesi (1 asıl – 1 fotokopi) (Ticaret Sicili Müdürlüğü Veya Noter Onaylı)

TASFİYEYE GİRİŞ 

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Tasfiye giriş işlemine ait Gündem-Yönetim Kurulu Kararı ( 1 asıl 1 fotokopi)

3) Tasfiye giriş işlemine ait Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 Adet Noter onaylı )

4) Bakanlık temsilcisi atama yazısı  (1 asıl)

5) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.

6) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), (vekaleten katılan var ise vekalet belgeleri)

7) Tasfiye kurulunun görev bölümü yetki kararı (Ticaret Sicili Müdürlüğü Onaylı)

8)  Tasfiye memurlarının "Tasfiye Halinde" ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş Tescil Talepnamesi  (2 Adet Noter Onaylı),

9) Tasfiye Memurunun kimlik fotokopisi (2 adet)

10) Alacaklılara çağrı ilanı ( 2 adet) 

11) Alacaklılar Listesi (Tasfiyeye sürecinde yapılan ilanlar ve çağrılara rağmen ulaşılamayan ortaklar ve alacaklılar olursa alacak ve haklarının ödenebilmesi için Tasfiye Memurunca hazırlanan Alacaklılar listesinin sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir.) 

TASFİYE SONU KAPANIŞ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Gündem-Yönetim Kurulu Kararı ( 2 fotokopi)

3) Tasfiye sonu Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (2 Adet Noter onaylı )

4) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (1 asıl)

5) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.

6) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), (vekaleten katılan var ise vekalet belgeleri)

7) Tasfiye sonu mal beyanı (2 adet - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmalıdır) 

8) Genel kurul tarafından onaylanmış son ve kesin bilanço (Tasfiye Memurları bilançonun  altına  "Şİrketin borcu, alacağı ve devam eden davası  yoktur" ibaresini yazarak imzalayacak, Tasfiye memurunca imzalanan ve genel kurula sunulan bilançoyu genel kurul adına toplantı başkanlığı imzalayacak) Bilanço için vergi dairesinden alınan damga vergisi makbuzu alınız.

NOT :

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden 09/08/2016 tarihinden önce tasfiyeye giren kooperatifler için 1 yılı, 09/08/2016 tarihinden sonra tasfiyeye giren kooperatifler için 6 ayı tamamladıktan sonra fesih kararı alınabilir. (Ayrıca kooperatifin ana sözleşmesinden tasfiye süresi kontrol edilmelidir.)

Tasfiye sonu tesciline gelirken Şirketin Tasfiye Halinde ünvanı ile çıkarılmış imza sirkülerinin Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir. ( Tasfiye tescili yapıldıktan sonra verilmiş ise aranmayacaktır.)

 

 

 

 

Yukarı çık.

ODAMIZ

Close