KOBİ’lere YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI…

14 Kasım 2019
443
Kobi’Lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası…

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi nedir? 04/06/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu’nun “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile oluşturulan bir sigorta sistemidir. 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikte” tanımlanan işletmelerden, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen koşulları sağlayan KOBİ’ler bu sistemden yararlanabilmektedir. Bu sistem ile herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlarından doğan borcun ödenmeme riskinin teminat altına alınmaktadır. Mevcut uygulamada ciro kriterinden dolayı alacaklarını sigorta altına alamayan KOBİ’ lere de bu sistem ile ciddi bir imkan sunulmaktadır.

KOBİ’ler için Ticari Alacak Sigortası Sistemi özellikleri…

 • En az iki yıl geçmişi olan, vergi ve SGK borcu olmayan, Merkez’in risk değerlendirme kriterlerini sağlayan; Mikro ve Küçük ölçekli şirketler için ticari alacak sigortası sunulur.
 • Azami 360 güne kadar vade uygulanabilir.
 • Sigortalı’nın cirosu üzerinden fiyatlandırma yöntemi ile prim hesaplanır.
 • Alıcı firmalar için otomatik skor değerlendirmesi yapılır ve kredi limiti tahsis edilir.
 • İzleme ve gözlem ile kredi limiti tahsis edilen alıcılar içerisinde finansal durumu bozulanlar ile ilgili sigortalıya bilgi verilir.
 • Hasar durumlarında, sigortalının Merkez’e başvurması ile hukuki işlemler başlatılır ve sigortalıya tahsilat hizmeti sunulur.
 • Tahsilat hizmeti ile çözümlenemeyen hasar dosyaları için tazminat ödemesi yapılır.

Ticari Alacak Sigortasının Faydaları…

 • Müşterilerini analiz edip, finansal durumlarını izleyerek şirketin risk yönetimine katkı sağlar.
 • İşletmeyi öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı koruyarak, finansal yapısını güçlendirir.
 • Bilançonun aktif kalitesini yükselterek bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesini artırır.
 • Şirket yönetiminin alacak sorunlarını bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanına odaklanmasına yardımcı olur.
 • Yeni müşteriler bularak satışları artırmaya ve şirketin büyümesine katkı sağlar.
 • Sorunlu alacaklarla ilgili hukuki takip işlemlerini sigorta şirketinin avukatları işletme adına yürütür.

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nden kimler faydalanabilir?

Sistemin başlangıcında ilgili yönetmelikteki tanımlamalara göre Mikro ve Küçük İşletme sınıfına giren işletmeler yararlanabilecektir. Orta büyüklükteki işletmelerin bu sistemden yararlanabilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, ileriki dönemde bu sınıftaki işletmeler de KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nden yararlanmaya başlayacaktır. Mikro ve Küçük İşletmelerin ilgili yönetmeliğe göre tanımlamaları şu şekildedir; Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı  25.000.000.-TL’ye kadar olan işletmeler faydalanabilir. 

Prim hesaplanması nasıl yapılır?

Prim hesaplanmasında Alacak Sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışından elde ettiği cirosu esas alınır. Net prim ve azami tazminat tutarı vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplanır.

 

 

120 güne kadar
vadeli satışlar için

180 güne kadar
vadeli satışlar için

360 güne kadar vadeli satışlar için

Azami tazminat tutarı

VADELİ
SATIŞLARDAN ELDE
EDİLEN CİRO

ORAN(%)

ORAN(%)

ORAN(%)

NET PRİMİN KATI

0-3.000.000

0,50

0,80

1,40

30

3.000.001-
5.000.000

0,45

0,70

1,23

30

5.000.001- 
10.000.000

0,42

0,60

1,05

30

10.000.001-
15.000.000

0,40

0,50

0,88

30

15.000.001-
20.000.000

0,35

0,45

0,79

 30

20.000.001-
25.000.000

0,32

0,40

0,70

30

Birinci fıkrada yer alan tablo esas alınarak hesaplanan prim tutarının 2.000,00.-TL’nin altında çıkması durumunda, prim tutarı 2.000,00.-TL. olarak kabul edilir.

Hangi satışlar KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nde teminat altına alınabilir?

 • Tüzel kişiliklere (şahıs şirketi, adi ortaklık vb. dâhil) yapılan satışlar.
 • Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (Teminat mektubu, DBS, teyitli akreditif vb.) altında olmayan satışlar ile yurtiçinde kamu kurumları haricindeki satışlar
 • Vadeli faturaların açık hesap, çek ve/veya senet karşılığı satışlar,

Alacak sigortası ile aşağıda yer alan satışlara teminat sağlanır:

 1. a) Sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise; sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış sözleşmesinin var olmadığı durumlarda ise; sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar.
 2. b) Dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındakiler hariç olmak üzere, fatura veya faturaları Türk Lirası cinsinden kesilen satışlar.
 3. c) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları haricinde kalan alıcılara yapılan satışlar.”

 Neden KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’ni tercih etmeliyim?

 • Anında ya da aynı gün içinde gerçekleştirilen kredi limiti tahsisi ile kesintisiz ticaret imkânı sunar,
 • Sigorta dönemi boyunca limit iptali/kesintisi olmadan tahsis edilmiş kredi limiti ile istikrarlı ve büyümeye odaklı şekilde ticari faaliyetinizi sürdürmenize destek olur,
 • Düşük soruşturma ve tahsilat masrafları ile daha hesaplı bir hizmet almanızı sağlar,
 • Kolay, hızlı ve pratik başvurusu ve bildirim ekranlarıyla zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur,
 • Yeni müşteriler bularak satışlarınızı arttırmanıza ve şirketiniz büyümesine katkı sağlar,
 • Bilançonuzun aktif kalitesini yükselterek bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitenizi artırır.
 • Müşterilerinizi analiz edip, finansal durumlarını izleyerek şirketinizin risk yönetimine katkıda bulunur.

 KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’ne nasıl başvuru yapabilirim?

Sisteme dâhil olan sigorta şirketleri aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz. Söz konusu sigorta şirketlerinin hangileri olduğunu sitemizden öğrenebilirsiniz.

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nde hasarımın teminat altına alınabilmesi için nelere dikkat etmeliyim?

 • Düzenlenen faturalarda vade bilgisinin yer alması gerekmektedir.
 • Faturaların vadelerinin azami ödeme süresinden daha uzun vadeli düzenlenmemesi gerekmektedir.
 • Sigortalı, teminat altındaki alıcılardan alacaklarını tahsil etmek ile kayıpları önlemek ya da en aza indirgemek konusunda gerekli tüm tedbirleri almalıdır.
 • Sigorta şirketinin talep ettiği her türlü belgenin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir.

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminde poliçe kapsamına hangi faturalar girmektedir?

Poliçe tanzim tarihi itibariyle kesilmiş olan faturalar sigorta kapsamı altına alınabilmektedir. Bu tarihten önce kesilmiş olan faturalarla ilgili herhangi bir teminat söz konusu olmayacaktır.

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminde faturalar maksimum kaç gün olarak tanzim edilebilmektedir?

Maksimum fatura vadesi 360 gün olabilmektedir.

Teminat altına alınan hasarıma ilişkin alacağımın tahsilatı nasıl yapılmaktadır?

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nde teminat altındaki ticari alacağınızın tahsilat çalışmaları da tarafımızdan yürütülmektedir. Böylelikle işletmeler alacakların tahsilatı konusunda yaşanabilecek sıkıntıları bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanına odaklanılmasına yardımcı olmaktadır.

Hasar ödemesi ne zaman gerçekleşir?

Bekleme süresini (120 gün) takiben 30 gün içinde yaptığınız hasar başvuruları sonuçlanacak ve tazminat ödemeleri gerçekleştirilecektir.

Poliçe primi dışında sigorta yaptıracak firmanın ödemesi gereken bir maliyet var mıdır?

Poliçe primine ek olarak soruşturma masrafları bulunmaktadır. Teklif aşamasında , sigortalanabilir cironun asgari %50 sini oluşturan alıcılarla ilgili olarak limit başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Bu aşamada başvuruda bulunulan her bir alıcı için 10,00.-TL’ lık bir ücret yansıtılmaktadır. Poliçe yapılması durumunda da alıcı başına ek olarak 10 ,00.-TL’ lık yıllık ücret alınmaktadır.

Hukuki masraflar nasıl uygulanacaktır?

Hasar dosyaları için uygulanacak hukuki masraflarda , Türkiye Barolar Birliğinin ilgili yıldaki Avukatlık Ücret Tarifesi geçerli olacaktır.

Detaylı bilgiye nasıl erişilecektir?

Söz konusu ticari alacak sigortası sistemi ile ilgili olarak detaylı bilgiye, http://alacaksigortasi.org  internet adresinden ulaşabilmektedir.

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Yukarı çık.

ODAMIZ

Close