7256 SAYILI YAPILANDIRMA YAYIMLANDI...

04 Aralık 2020
468
7256 Sayılı Yapılandırma Yayımlandı...

7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanunun 4 Maddesinin 6. Fıkrasının (a) bendinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre Odamız üyelerinin ödemek zorunda oldukları aidatları yer almaktadır. 

Kanunun ilgili maddesine göre; 31 Ağustos 2020 tarihinden önce ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen aidat borçları için kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (2021 yılı Ocak ayı sonuna kadar) başvuruda bulunmak ve aidat borcunun tamamının peşin veya azami 6 taksit ile ödenmesi durumunda gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir. 

Ayrıca vergi mükellefiyeti sona erdiği halde Oda kayıtları devam eden üyelerimizin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de (vergi mükellefiyet kapanış yazısı getirilmesi halinde) yukarıdaki hükümler uygulanacak olup vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının tamamı kanunda belirtilen süreler içinde başvuruda bulunup kanundan yararlanılması halinde tahsilinden vazgeçilecektir. 

Ödemeler nakit, kredi kartı, havale veya EFT yolu  ile yapılabilecektir.

 1- KAPSAM…

a) Üyelerin Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odasına 2020 yılı Haziran ayında ödeyeceği Aidat, yani 1’nci taksit ve öncesi yapılandırmaya dahil edilmiştir.

b) Vergi Kaydı sona eren ve Oda kaydı devam eden üyelerin, vergi kaydı sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için yapılandırma başvurusu yapılabilir.

c) Vergi kaydının sona erdiği tarihten sonra, Kanununun yayımlandığı tarihe kadar (17/11/2020) tahakkuk etmiş aidat borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 

d) Kanunun yayım tarihi itibari ile (17/11/2020)borçları silinmiş olan üyelerin aynı zamanda Oda üyelik koşulunu kaybetmiş olması durumunda, üyelikleri resen silinecektir. 

e) Üyelik koşulları devam eden üyeler için aidat tahakkuku yeniden başlatılır. Yönetim kurulu karar almaya yetkilidir.

2-BORÇ SİLİNMESİ ve ÖDEME…

a) Yapılandırma kapsamındaki Borç Asıllarına ait gecikme zammı alacaklarının tahsilinden vazgeçilecektir.

b) Yapılandırma kapsamında olan ve Kanunun yayımı tarihinden önce veya tamamen ödenmiş olan ve Borç Asıllarına isabet eden gecikme zammı tahsilatından vazgeçilecektir.

c) Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların, Borç Taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar yani 28/02/2021 – kalan kısmını ise aylık dönemler halinde ve azami altı eşit taksitte (son taksit tarihi 31/07/2021’e kadar) ödemesi gerekmektedir.

d) Azami altı (6) taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağı üye tarafından başvuru esnasında belirlenecektir. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir. Üyeler, toplam ana para borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere Kredi Kartı ile taksitlendirebileceklerdir.

e) Yapılandırma başvurusu son tarihi “31/01/2021” olarak belirlenmiştir.

3-UYUŞMAZLIK KONUSU ALACAKLAR…

a) Yapılandırmadan faydalanacak üyelerin, yapılandırmaya konu borçlarına dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve Kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

b) Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil olmak üzere İcra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde dava sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilemez.

Söz konusu Kanun ile ilgili içeriği bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Mehmet BAŞOL

Yönetim Kurulu Başkanı

Yukarı çık.

ODAMIZ

Close