Menu

HAYRABOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

A.Ş. TASFİYE SONU (FESİH) VE TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ

A.Ş. Tasfiye Sonu (Fesih) ve Tasfiyeden Dönülmesi

Tescil işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

 

A.Ş. Tasfiye Sonu (Fesih) ve Tasfiyeden Dönülmesi

Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanacak 3. Tasfiye ilanı üzerinden 6 ay geçmesinin ardından gerçekleştirilecek Genel Kurulda alınacak fesih kararı ile Anonim Şirketler fesih olurlar. 

Genel kurul sonrası tevdi edilecek evraklara ilave olarak

 

TASFİYE SONU

1- Dilekçe Ticaret Sicili Müdürlüğüne (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2- Dilekçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına 

3- 2 Adet Genel kurul karar defterinden noter onaylı toplantı tutanağı

4- 2 Adet Hazirun cetveli

5- Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda)

6- 2 Adet Genel kurulca onaylanmış, genel kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilanço (sıfır bilanço)

7- 2 adet Tasfiye sonu mal beyanı (Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır)

8- 2 Adet Gündem Aslı

9- Faaliyet Raporu 2 Adet ve Denetime Tabi Şirketlerde Denetçi Raporu

 

10-2 Adet Bilanço ve Gelir Gider Cetveli 

 

- Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.

- Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul TTK’ nın 643. maddesinin atfı ile 543. maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren bir yıl geçmedikçe toplanamaz.

Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise "saklanması zorunlu defterler için TTK.82. maddeye göre işlem yapacaktır. " ifadesine yer verilmesi yeterlidir.

- Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.

- Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce veya en geç terkin başvurusu ile birlikte şubelerin terkini başvurusu da yapılmalıdır. 

 

 

 

 TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ

 

1- Dilekçe Ticaret Sicili Müdürlüğüne (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2- Dilekçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına (Ticaret Siciline Yazılan Dilekçe içeriğine uygun yazılabilir)

3- Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda)

4- 2 Adet  Tasfiyeden dönülmesine ilişkin Genel kurul karar defterinden noter onaylı toplantı tutanağı

5- 2 Adet Hazirun cetveli

6- 2 Adet Gündem Aslı

7- 2 Adet Faaliyet Raporu ve Denetime Tabi Şirketlerde Denetçi Raporu

 

8- 2 Adet Bilanço ve Gelir Gider Cetveli 

 

9- Şirket malvarlığının pay sahipleri arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor 

 

 

Not:  Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.

 

Yukarı çık.

ODAMIZ

Close